درس ها

لوله‌های U شکل

لوله‌های U شکل

لوله‌های U شکل

دسامبر 31, 2022
تمرین 1 صفحه 22

تمرین 1 صفحه 22

تمرین های پایانی درس دوم فصل تابع

نوامبر 22, 2022
تمرین۹ صفحه۲۳

تمرین۹ صفحه۲۳

تمرین های پایانی درس دوم فصل تابع

نوامبر 22, 2022
تمرین۸ صفحه۲۲

تمرین۸ صفحه۲۲

تمرین های پایانی درس دوم فصل تابع

نوامبر 22, 2022
تمرین۷ صفحه۲۲

تمرین۷ صفحه۲۲

تمرین های پایانی درس دوم فصل تابع

نوامبر 22, 2022
تمرین۶ صفحه۲۲

تمرین۶ صفحه۲۲

تمرین های پایانی درس دوم فصل تابع

نوامبر 22, 2022
تمرین۵ صفحه۲۲

تمرین۵ صفحه۲۲

تمرین های پایانی درس دوم فصل تابع

نوامبر 22, 2022
تمرین۴ صفحه۲۲

تمرین۴ صفحه۲۲

تمرین های پایانی درس دوم فصل تابع

نوامبر 22, 2022
تمرین۳ صفحه۲۲

تمرین۳ صفحه۲۲

تمرین های پایانی درس دوم فصل تابع

نوامبر 22, 2022
تمرین۲_د صفحه۲۲

تمرین۲_د صفحه۲۲

تمرین های پایانی درس دوم فصل تابع

نوامبر 22, 2022
تمرین۲_ج صفحه۲۲

تمرین۲_ج صفحه۲۲

تمرین های پایانی درس دوم فصل تابع

نوامبر 22, 2022
تمرین۲_ب صفحه۲۲

تمرین۲_ب صفحه۲۲

تمرین های پایانی درس دوم فصل تابع

نوامبر 22, 2022
تمرین2_الف صفحه۲۲

تمرین2_الف صفحه۲۲

تمرین های پایانی درس دوم فصل تابع

نوامبر 22, 2022
مثال صفحه 17

مثال صفحه 17

گام به گام تبدیل نمودار توابع

نوامبر 22, 2022
درسنامه صفحه 17

درسنامه صفحه 17

گام به گام تبدیل نمودار توابع

نوامبر 22, 2022
کار در کلاس2 صفحه16 

کار در کلاس2 صفحه16 

گام به گام تبدیل نمودار توابع

نوامبر 22, 2022
کار در کلاس 1 صفحه 16

کار در کلاس 1 صفحه 16

گام به گام تبدیل نمودار توابع

نوامبر 22, 2022
مثال صفحه 15

مثال صفحه 15

گام به گام تبدیل نمودار توابع

نوامبر 22, 2022
کار در کلاس صفحه 14

کار در کلاس صفحه 14

گام به گام ترکیب توابع

نوامبر 21, 2022
مثال دوم صفحه 14

مثال دوم صفحه 14

گام به گام ترکیب توابع

نوامبر 21, 2022
مثال اول صفحه 14

مثال اول صفحه 14

گام به گام ترکیب توابع

نوامبر 21, 2022
کار در کلاس صفحه 14

کار در کلاس صفحه 14

گام به گام ترکیب توابع

نوامبر 21, 2022