بخش درسنامه ریاضی 1

درسنامه ها

توضیحات

مفهوم مجموعه، عضویت و زیرمجموعه (یادآوری از ریاضی نهم)

مفهوم عمل اشتراک در مجموعه ها (یادآوری از ریاضی نهم)

مفهوم عمل اجتماع در مجموعه ها (یادآوری از ریاضی نهم)

مفهوم عمل تفاضل در مجموعه ها (یادآوری از ریاضی نهم)

آموزش مجموعه اعداد (شروع ریاضی دهم)

آموزش بازه (پارت1)

آموزش بازه (پارت2)