هندسۀ تحلیلی1_درسنامه_نمونه تدریس

درسنامه ها

توضیحات

معرفی دستگاه مختصات-پارت1 (Basic)

ادامۀ آموزش دستگاه مختصات-پارت2 (Advanced)

فرم کلی معادلۀ خط

فرم استاندارد معادلۀ خط

تبدیل فرم استاندارد معادلۀ خط به فرم کلی

عرض از مبداء

شیب خط(سطح مقدماتی)

شیب خط(سطح پیشرفته)

سه نقطه در یک راستا

خط‌های موازی

خط‌های عمود بر هم

نوشتن معادلۀ خط(پارت1)

نوشتن معادلۀ خط(پارت2)

نوشتن معادلۀ خط(پارت3)

نوشتن معادلۀ خط(پارت4)

نوشتن معادلۀ خط(پارت5)

خط ها افقی و قائم

نیمساز