فیلم آموزشی گام به گام 9 – فعالیت صفحۀ 5 – ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

حجم فیلم: 11 مگابایت