فیلم آموزشی گام به گام 5 – مثال صفحۀ 4 – ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

حجم فیلم: 34 مگابایت