فیلم آموزشی گام به گام 4 – فعالیت صفحۀ 4 – ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

حجم فیلم: 55 مگابایت