فیلم آموزشی گام به گام 3 – فعالیت صفحۀ 3 – ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

حجم فیلم: 42 مگابایت