فیلم آموزشی گام به گام 11 فهرست کولن1 در فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

حل و توضیح کامل تمرین 1_1-صفحۀ4 کتاب درسی.

حجم فیلم: 33 مگابایت