فیلم آموزشی گام به کام 7 بخش گام به گام هندسه تحلیلی 1 ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادلۀ خط)

حل کامل کار در کلاس 1 صفحۀ 4 کتاب ریاضی 2

حجم فیلم: 53 مگابایت