فیلم آموزشی گام به کام 7 بخش گام به گام – فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

حل و توضیح کامل مسئلۀ2-صفحۀ35 کتاب درسی.

حجم فیلم: 29 مگابایت