فیلم آموزشی گام به کام 6 بخش گام به گام هندسه تحلیلی 1 ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادلۀ خط)

حل کامل و تشریح دقیق فعالیت 1 صفحۀ 3 ریاضی 2

حجم فیلم: 74 مگابایت