فیلم آموزشی گام به کام 5 بخش گام به گام هندسه تحلیلی 1 ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادلۀ خط)

حل و توضیح کامل کار در کلاس 6 صفحۀ 3 کتاب درسی ریاضی 2

حجم فیلم: 37 مگابایت