فیلم آموزشی گام به کام 4 بخش گام به گام هندسه تحلیلی 1 ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1(دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

حل و تشریح کامل کار در کلاس5 صفحۀ3 کتاب درسی ریاضی2

حجم فیلم: 28 مگابایت