فیلم آموزشی گام به کام 4 بخش گام به گام – فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

حل و توضیح کامل مسئلۀ1-صفحۀ35 کتاب درسی.

حجم فیلم: 26 مگابایت