فیلم آموزشی گام به کام 3 بخش گام به گام هندسه تحلیلی 1 ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1(دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

حل دقیق و تشریح کامل کار در کلاس4 صفحۀ2 کتاب درسی ریاضی2

حجم فیلم: 11 مگابایت