فیلم آموزشی گام به کام 2 بخش گام به گام هندسه تحلیلی 1 ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1(دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

حل و تشریح کامل کار در کلاس3 صفحۀ 2 کتاب درسی ریاضی2

حجم فیلم: 43 مگابایت