فیلم آموزشی گام به کام 2 بخش گام به گام – فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

حل و توضیح کامل مثال 1_1-صفحۀ4 کتاب درسی.

حجم فیلم: 42 مگابایت