فیلم آموزشی گام به کام 10 بخش گام به گام – فیزیک 3

فیلم آموزشی ریاضی2 : هندسۀ تحلیلی1 (مختصات و معادله)

حل و توضیح کامل کار در کلاس 1 و 2 صفحۀ 2 کتاب ریاضی2

حجم فیلم: 70 مگابایت