فیلم آموزشی گام به کام 1 بخش گام به گام – فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

حل و توضیح کامل پرسش 1-1 صفحۀ 3 کتاب فیزیک 2.

حجم فیلم: 5 مگابایت