فیلم آموزشی چکیده1فهرست چکیده هندسه تحلیلی 1ریاضی2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادلۀ خط)

در این فیلم آموزشی، مرور سریعی داریم بر درسنامه های معادلۀ خط.

حجم فیلم: 107 مگابایت