فیلم آموزشی چکیده 1 فهرست چکیده – فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

در این چکیده، نگاهی مختصر و بسیار مفید به خلاصۀ بار الکتریکی می‌اندازیم.

حجم فیلم:  32 مگابایت