فیلم آموزشی درسنامه 9 هندسه تحلیلی 2ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: هندسۀ تحلیلی2 (فاصلۀ دو نقطه و مختصات نقطۀ وسط پاره خط)

در این فیلم آموزشی، با حل دو مثال آموزشی ویژه، مختصات نقطۀ وسط پاره خط را مرور می‌کنیم.

حجم فیلم: 68 مگابایت