فیلم آموزشی درسنامه 9 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

یکی از سؤالات پر تکرار مربوط به سه نقطه در یک راستا می‌باشد.
این مبحث در کتاب درسی به‌طور مستقیم بیان نشده است ولی می‌تواند مورد سؤال باشد. و ما در اینجا بطور دقیق به آن پرداخته‌ایم.

حجم فیلم: 70 مگابایت