فیلم آموزشی درسنامه 8 هندسه تحلیلی 2ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: هندسۀ تحلیلی2 (فاصلۀ دو نقطه و مختصات نقطۀ وسط پاره خط)

در این فیلم آموزشی، مختصات نقطۀ وسط پاره خط را در حالت خاص (پاره خط قائم) و در حالت کلی بررسی می‌کنیم.

حجم فیلم: 35 مگابایت