فیلم آموزشی درسنامه 8 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

بعد از یادگیری شیب خط در سطح مقدماتی، در اینجا شیب خط در سطح پیشرفته ارائه شده است.

حجم فیلم87 مگابایت