فیلم آموزشی درسنامه 7 هندسه تحلیلی 2ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: هندسۀ تحلیلی2 (فاصلۀ دو نقطه و مختصات نقطۀ وسط پاره خط)

در این فیلم آموزشی، مختصات نقطۀ وسط پاره خط افقی (حالت خاص) را بررسی می‌کنیم.

حجم فیلم: 62 مگابایت