فیلم آموزشی درسنامه 7 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

شیب خط مهم‌ترین رکن هر خط می‌باشد که در سراسر ریاضی و فیزیک به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

در اینجا آموزش مقدماتی شیب خط ارائه شده‌ است.

حجم فیلم86 مگابایت