فیلم آموزشی درسنامه 6 هندسه تحلیلی 2ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: هندسۀ تحلیلی2 (فاصلۀ دو نقطه و مختصات نقطۀ وسط پاره خط)

در این فیلم آموزشی، سومین مثال آموزشی (ویژه) را به طور دقیق و کامل بررسی می‌کنیم.

حجم فیلم: 80 مگابایت