فیلم آموزشی درسنامه 6 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

با این فیلم آموزشی، عرض از مبدأ خط را به طور دقیق فراخواهید گرفت.

حجم فیلم : 70 مگابایت