فیلم آموزشی درسنامه 6 فیزیک 1

فیلم آموزشی فیزیک1: فصل1_ فیزیک و اندازه گیری ( کمیت ها و یکاها)

حجم فیلم : 70 مگابایت