فیلم آموزشی درسنامه 5 هندسه تحلیلی 2ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: هندسۀ تحلیلی2 (فاصلۀ دو نقطه و مختصات نقطۀ وسط پاره خط)

در این فیلم آموزشی، دومین مثال آموزشی را در ارتباط با فاصلۀ دونقطه به طور دقیق و کامل بررسی می‌کنیم.

حجم فیلم94 مگابایت