فیلم آموزشی درسنامه 5 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

آموزش تبدیل فرم استاندارد معادلۀ خط به فرم کلی معادلۀ خط (پارت دوم معادلۀ خط)

حجم فیلم: 56 مگابایت