فیلم آموزشی درسنامه 4 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

در این ویدیو با فرم استاندارد معادله خط آشنا می‌شویم.

حجم فیلم : 78 مگابایت