فیلم آموزشی درسنامه 4 فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

در این فیلم آموزشی، دو مثال آموزشی و مفید را در رابطه با اصل کوانتیده بودن بار الکتریکی به طور دقیق و جامع بررسی می‌کنیم.

حجم فیلم : 74 مگابایت