فیلم آموزشی درسنامه 4 فیزیک 1

فیلم آموزشی فیزیک1: فصل1_ فیزیک و اندازه گیری ( کمیت ها و یکاها)

حجم فیلم : 124 مگابایت