فیلم آموزشی درسنامه 3 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

این فیلم آموزشی، جلسۀ اولِ آموزش معادلۀ خط می‌باشد.

در این فیلم، با فرم کلی معادلۀ خط آشنا می‌شوید.

حجم فیلم: 82 مگابایت