فیلم آموزشی درسنامه 3 فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

اصل کوانتیده بودن بار الکتریکی، یکی از دو اصل مهم این مبحث می‌باشد.

یادگیری مفهوم دقیق آن توصیه می‌شود.

 

حجم فیلم : 127 مگابایت