فیلم آموزشی درسنامه 3 فیزیک 1

فیلم آموزشی فیزیک1: فصل1_ فیزیک و اندازه گیری ( کمیت ها و یکاها)

حجم فیلم : 164 مگابایت