فیلم آموزشی درسنامه 2 هندسه تحلیلی 2ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: هندسۀ تحلیلی2 (فاصلۀ دو نقطه و مختصات نقطۀ وسط پاره خط)

در این فیلم آموزشی، فاصلۀ دو نقطۀ افقی یا همان طول پاره خط افقی (حالت کلی فاصلۀ دو نقطه) به صورت کامل تشریح می‌شود.

حجم فیلم: 111 مگابایت