فیلم آموزشی درسنامه 2 فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

حجم فیلم : 136 مگابایت