فیلم آموزشی درسنامه 17 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادلۀ خط)

این فیلم آموزشی، حالت‌های خاص از معادلۀخط، یعنی خط‌های افقی و قائم را توضیح می‌دهد.

حجم فیلم: 120 مگابایت