فیلم آموزشی درسنامه 15 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادلۀ خط)

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1 - هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادلۀ خط)

نوشتن معادلۀ خط پارت4

در این فیلم، چهارمین مثال آموزشی از نوشتن معادلۀ خط بیان شده است.

حجم فیلم: 54 مگابایت