فیلم آموزشی درسنامه 14 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادلۀ خط)

نوشتن معادلۀ خط پارت3

در این فیلم، یک مثال آموزشی خیلی مهم بیان شده است.

حجم فیلم : 50 مگابایت