فیلم آموزشی درسنامه 13 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1(دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

 این فیلم پارت 2 از نوشتن معادلۀ خط می‌باشد. و با یک مثال آموزشی به تفهیم آن پرداخته‌ایم.

حجم فیلم31 مگابایت