فیلم آموزشی درسنامه 12 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادلۀ خط)

نوشتن معادلۀ خط از ضروریات آموزش ریاضی است. این آموزش، پارت1 و شروع نوشتن معادلۀ خط می‌باشد.

حجم فیلم: 45 مگابایت