فیلم آموزشی درسنامه 11 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

در این فیلم آموزشی، خط‌های عمود بر هم  بصورت حرفه‌ای آموزش داده‌ شده است.

این مبحث، فوق‌العاده مهم است.

حجم فیلم : 92 مگابایت