فیلم آموزشی درسنامه 10 هندسه تحلیلی 2ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: هندسۀ تحلیلی2 (فاصلۀ دو نقطه و مختصات نقطۀ وسط پاره خط)

در این فیلم آموزشی، مثالی سوپرویژه و توپ به عموال سومین مثال آموزشی این مبحث حل میشه، که حسابی این قسمت رو خوب یاد بگیرید.

حجم فیلم: 105 مگابایت