فیلم آموزشی درسنامه 10 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات ومعادلۀ خط)

در این فیلم آموزشی، خط‌های موازی به طور دقیق و با بیانی ساده ارائه شده است.

حجم فیلم: 78 مگابایت