فیلم آموزشی درسنامه 1 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1 – هندسه تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادله خط)

این فیلم آموزشی، نقطه‌ی شروع هندسۀ تحلیلی یعنی معرفی دستگاه مختصات (پارت1) است.

حجم فیلم: 70 مگابایت