فهرست فیزیک 1 – فیلم های آموزشی

فهرست

فصل1_ فیزیک و اندازه گیری

فصل2_ ویژگی‌های فیزیکی مواد

فصل3_ کار، انرژی و توان

فصل4_ گرما

 1-4

دما و دماسنجی

 

 2-4

انبساط گرمایی

 

 3-4

گرما